SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM WWW.HERBIA.PL (ZWANY DALEJ „SKLEP INTERNETOWY”) POWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ HERBIA SŁAWOMIR GLAPIAK, Z SIEDZIBĄ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY ULICY RASZKOWSKIEJ 26, WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI, NIP: 6222223169, REGON 302420286 (ZWANY DALEJ „SPRZEDAJĄCY”) I POSIADA STATUS SKLEPU ZIELARSKO-MEDYCZNEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W POZNANIU O NUMERZE WIFKL.8560.02.2013 POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KADROWO-LOKALOWYCH PRZEZ PLACÓWKĘ.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SKLEP INTERNETOWY PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ORAZ HURTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.HERBIA.PL

 

JAKO „KLIENTA ZAMAWIAJĄCEGO” NALEŻY ROZUMIEĆ OSOBĘ FIZYCZNĄ, KTÓRA POSIADA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBĘ PRAWNA LUB JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NIE BĘDĄCĄ OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, SKŁADAJĄCĄ OŚWIADCZENIE WOLI ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HERBIA.PL, WSKAZUJĄCE PRODUKT LUB ZESTAW PRODUKTÓW OKREŚLONYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

 

„UŻYTKOWNIKIEM” JEST KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HERBIA.PL.

 

CENY PODANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO WYRAŻONE SĄ W PLN I ZAWIERAJĄ NALEŻNY PODATEK VAT. CENY NIE ZAWIERAJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

 

INFORMACJE PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.HERBIA.PL NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO. 

 

INFORMACJE PODANE W OPISACH PRODUKTÓW MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I IDENTYFIKACYJNY, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM POGLĄDOWYM I NIE STANOWIĄ REKLAMY W ROZUMIENIU ART. 52 I N. USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. 2008, NR 45, POZ. 271 Z PÓŹN. ZM.). INFORMACJE PUBLIKOWANE NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO NIE STANOWIĄ PORAD O CHARAKTERZE MEDYCZNYM. TREŚCI TAM ZAWARTE NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SPECJALISTYCZNE INFORMACJE I PORADY MEDYCZNE LUB FARMACEUTYCZNE, ANI JAKO FORMA DIAGNOZY LUB ZALECENIA W ZAKRESIE LECZENIA; NIE ZASTĘPUJĄ BADAŃ LEKARSKICH ANI KONSULTACJI Z LEKARZEM. PRZED UŻYCIEM DANEGO PRODUKTU, ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU ZAWIERAJĄCĄ PRZECIWWSKAZANIA, INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIA, INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ TEŻ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY MOŻE ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU.

 

OPAKOWANIA PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY MOGĄ SIĘ ONE NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD ZDJĘĆ UMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 

II USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU POLEGAJĄ NA UMOŻLIWIENIU UŻYTKOWNIKOM DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM KONTA ZAMAWIAJĄCEGO (PRZEZ KTÓRE NALEŻY ROZUMIEĆ NARZĘDZIE DOSTĘPNE W SYSTEMIE SKLEPU INTERNETOWEGO, PO WPROWADZENIU ADRESU E-MAIL (LOGIN) I HASŁA. USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ 365 DNI W ROKU 24 GODZINY NA DOBĘ. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO HERBIA.PL JEST BEZPŁATNE.

2. REJESTRACJA I DOKONYWANIE ZAKUPÓW JEST MOŻLIWE TYLKO PO AKCEPTACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

3. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZŁOŻENIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OŚWIADCZEŃ NASTĘPUJĄCYCH TREŚCI:  

A.  PRZYSTĘPUJĘ DO KORZYSTANIA Z USŁUG DOBROWOLNIE,  

B. DANE ZAWARTE W FORMULARZU KONTAKTOWYM SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ I NIE NARUSZAJĄ PRAW OSÓB TRZECICH.  

 

4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ZAWIERANA JEST NA CZAS NIEOKREŚLONY. UŻYTKOWNIK MOŻE W KAŻDYM CZASIE WYPOWIEDZIEĆ TĘ UMOWĘ. SPRZEDAJĄCY MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z 30-DNIOWYM TERMINEM WYPOWIEDZENIA. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON, JAK RÓWNIEŻ JEJ ROZWIĄZANIE ZA OBUSTRONNĄ ZGODĄ JEST RÓWNOZNACZNE Z USUNIĘCIEM KONTA ZAMAWIAJĄCEGO W SERWISIE HERBIA.PL.

 

5. WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE ZA ZGODĄ STRON UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA WYKONANIE JUŻ ZAWARTYCH UMÓW SPRZEDAŻY, CHYBA ŻE STRONY POSTANOWIĄ INACZEJ.

 

6. SPRZEDAJĄCY MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z 7-DNIOWYM TERMINEM WYPOWIEDZENIA, JEŚLI:  

A. CEL REJESTRACJI LUB SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG JEST OCZYWIŚCIE SPRZECZNY Z ZASADAMI I CELEM FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO,  

B. DZIAŁALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA JEST SPRZECZNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI OBYCZAJOWYMI, NAWOŁUJE DO PRZEMOCY BĄDŹ POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, A TAKŻE JEŚLI NARUSZA PRAWA OSÓB TRZECICH,  

C. SPRZEDAJĄCY OTRZYMAŁ URZĘDOWE ZAWIADOMIENIE O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE PODANYCH DANYCH ZAMAWIAJĄCEGO LUB ZWIĄZANEJ Z NIMI DZIAŁALNOŚCI,  

D. SPRZEDAJĄCY UZYSKAŁ WIARYGODNĄ WIADOMOŚĆ O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE PODANYCH DANYCH LUB ZWIĄZANEJ Z NIMI DZIAŁALNOŚCI I UPRZEDNIO ZAWIADOMIŁ ZAMAWIAJĄCEGO O ZAMIARZE UNIEMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, 

E. ZAMAWIAJĄCY LUB UŻYTKOWNIK DOPUSZCZA SIĘ PRZESYŁANIA NIEZAMÓWIONYCH INFORMACJI HANDLOWYCH,

F. UŻYTKOWNIK, W RAŻĄCY SPOSÓB NARUSZA POSTANOWIENIA REGULAMINU, 

 

 

7.UŻYTKOWNIK MOŻE ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ DOTYCZĄCĄ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO. ZŁOŻENIE REKLAMACJI ODBYWA SIĘ POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI NA ADRES MAILOWY SPRZEDAJĄCEGO LUB PISEMNIE NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO.

 

8.REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ W TERMINIE DO 14 DNI OD ZŁOŻENIA STOSOWNEJ REKLAMACJI, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. O SPOSOBIE JEJ ROZPATRZENIA UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

 

 

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UWARUNKOWANE JEST WYPEŁNIENIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, FORMULARZA ZAMÓWIENIA (W SZCZEGÓLNOŚCI PODANIA WYMAGANYCH W FORMULARZU DANYCH OSOBOWYCH, ADRESU DO DORĘCZEŃ, NR TELEFONU 

KONTAKTOWEGO I ADRESU E-MAIL, OPCJONALNIE NAZWY I ADRESU FIRMY, NIP, ZAZNACZENIEM WYBRANEJ FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI ORAZ PRZESŁANIEM TAK WYPEŁNIONEGO ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ HERBIA.PL ORAZ POTWIERDZENIEM ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

2. DOKONUJĄC ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY MUSI DOKONAĆ REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM I UTWORZYĆ KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA I DOBROWOLNA. LOGIN I HASŁO MAJĄ CHARAKTER POUFNY. ZAMAWIAJĄCY KORZYSTAJĄCY Z LOGINU I HASŁA PROSZONY JEST O ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI W POUFNOŚCI. HASŁO NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU.

 

3. DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM  JEST MOŻLIWE 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU, JEDNAK SPRZEDAJĄCY REALIZUJE ZAMÓWIENIA W DNI ROBOCZE.

 

4. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O DOKONANIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

- ZALOGOWANIE SIĘ DO SKLEPU INTERNETOWEGO HERBIA.PL

- DOKONANIE WYBORU TOWARU, KTÓRY MA BYĆ ZAKUPIONY, ILOŚCI TOWARU A NASTĘPNIE KLIKNIĘCIE IKONY KOSZYKA

 

NASTĘPNIE KONIECZNE JEST WPROWADZENIE DANYCH OSOBOWYCH: IMIENIA I NAZWISKA, ADRESU, EWENTUALNIE NAZWY FIRMY, NIP, NR TELEFONU, ADRESU EMAIL ORAZ ADRESU DOSTAWY TOWARÓW, WYBORU DOKUMENTU SPRZEDAŻY (PARAGON LUB FAKTURA), DOKONANIE WYBORU METODY DOSTARCZENIA TOWARÓW, METODY PŁATNOŚCI ORAZ WPISANIE EWENTUALNYCH UWAG SKIEROWANYCH DO SPRZEDAJĄCEGO WE WSKAZANE DO TEGO CELU POLE,W CELU ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „ZAMAWIAM”.

 

5. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE ODPOWIEDŹ NA E-MAIL WSKAZANY W ZAMÓWIENIU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I NUMEREM ZAMÓWIENIA. UMOWA SPRZEDAŻY ZOSTAJE ZAWARTA W CHWILI PRZESŁANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO ZAMÓWIENIA Z NADANYM NUMEREM ZAMÓWIENIA. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM.

 

6. MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM DLA KLIENTA HURTOWEGO WYNOSI 300 PLN NETTO, NA KWOTĘ TĘ NIE SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY DOSTAWY.

 

7. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE ZAMAWIAJĄCY JEST ZWIĄZANY REGULAMINEM OD CHWILI DOKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

8. TREŚCI UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKLEPU INTERNETOWEGO SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ OKRES POSIADANIA KONTA 

ZAMAWIAJĄCEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM, A TREŚĆ TYCH UMÓW JEST UDOSTĘPNIANA WYŁĄCZNIE STRONOM UMOWY SPRZEDAŻY. KAŻDY ZAMAWIAJĄCY, PO ZALOGOWANIU DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, MA DOSTĘP DO WSZYSTKIM SWOICH UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH POPRZEZ STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM.

 

 

 

IV FORMY PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY

 

1. DOSTĘPNYMI W SKLEPIE INTERNETOWYM FORMAMI PŁATNOŚCI SĄ:             

            A. GOTÓWKA „ZA POBRANIEM” - ZAPŁATA W TEJ FORMIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZY OSOBISTYM ODBIORZE ZAMÓWIENIA Z MIEJSCA ODBIORU LUB PRZY ODBIORZE ZAMÓWIENIA OD DOSTAWCY;              

            B. PRZEDPŁATA NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO TRADYCYJNYM PRZELEWEM BANKOWYM LUB PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNĄ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PAYU S.A., UL. GRUNWALDZKA 182, 60-166 POZNAŃ, WPISANA DO REJESTRU USŁUG PŁATNICZYCH POD NUMEREM IP1/2012, WPISANA DO  REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W POZNANIU – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000274399, O KAPITALE ZAKŁADOWYM W WYSOKOŚCI 4.944.000 PLN, W CAŁOŚCI OPŁACONYM, POSIADAJĄCA NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

2. W PRZYPADKU WYBORU PRZEDPŁATY, JAKO FORMY PŁATNOŚCI, NALEŻNOŚCI ZA ZAMÓWIONE TOWARY WRAZ Z KOSZTAMI DOSTAWY I EWENTUALNYMI KOSZTAMI DODATKOWYMI, KTÓRYCH PONIESIENIE ZAAKCEPTOWAŁ 

ZAMAWIAJĄCY, NALEŻY UISZCZAĆ NA NUMER KONTA SPRZEDAJĄCEGO: HERBIA SŁAWOMIR GLAPIAK NR KONTA BANKOWEGO  70 1910 1048 2661 7643 5222 0001. ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU NUMERU ZAMÓWIENIA OTRZYMANEGO W E-MAILU POTWIERDZAJĄCYM ZAMÓWIENIE. DOKONANIE WPŁATY W NIEPOPRAWNEJ KWOCIE MOŻE WYDŁUŻYĆ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

3. W PRZYPADKU PRZEDPŁATY NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO, ZAMÓWIENIA NIE OPŁACONE W TERMINIE  5 DNI ROBOCZYCH OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, SĄ ANULOWANE. ZAMÓWIENIA NIE ODEBRANE Z 

MIEJSCA ODBIORU SĄ ANULOWANE W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH OD UPŁYWU UZGODNIONEGO TERMINU ICH ODBIORU.

 

4. CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE W MOMENCIE WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAJĄCEGO PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA - W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM, Z MOMENTEM ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO – W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI. DO 24 GODZIN PRZY WYBORZE ODBIORU OSOBISTEGO BĄDŹ PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM.

 

5. SPRZEDAJĄCY REALIZUJE DOSTAWY DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ LUB FIRMY KURIERSKIEJ DHL. MOŻLIWY JEST TAKŻE ODBIÓR OSOBISTY ZAMÓWIENIA W SKLEPIE HERBIA MIESZCZĄCYM SIĘ POD ADRESEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY ULICY RASZKOWSKIEJ 26 W GODZINACH OTWARCIA SKLEPU TJ. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00-18:00, W SOBOTY W GODZINACH 10:00-14:00.

 

6. KOSZT DOSTAWY TOWARÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY PŁATNOŚCI Z GÓRY DLA PACZEK O MASIE DO 30 KILOGRAMÓW WYNOSI 16,50 PLN PRZY WYBORZE KURIERA DHL, 13,50 PLN PRZY WYBORZE POCZTY POLSKIEJ. DLA PRZESYŁEK POBRANIOWYCH KOSZT WYSYŁKI PACZKI DO 30 KILOGRAMÓW PRZY WYBORZE KURIERA DLH WYNOSI 23,50 PLN BĄDŹ 16,50 PRZY WYBORZE POCZTY POLSKIEJ.

 

7. KOSZTY DOSTAWY I EWENTUALNE OPŁATY DODATKOWE PODAWANE SĄ TAKŻE KAŻDORAZOWO PRZY WYBORZE METODY DOSTAWY I METODY OPŁATNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODCZAS DOKONYWANIA PRZEZ NIEGO 

ZAMÓWIENIA.  CAŁKOWITY KOSZT DOSTAWY TOWARÓW (TJ. CENA TOWARÓW WRAZ Z KOSZTAMI WYBRANEJ METODY DOSTAWY ZAMÓWIENIA I EWENTUALNYMI KOSZTAMI DODATKOWYMI, NA PONIESIENIE KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYRAZIŁ ZGODĘ) WIDOCZNE  SĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO W PANELU ZAMÓWIENIA PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ORAZ W MAILU POTWIERDZAJĄCYM DOKONANIE ZAMÓWIENIA.

 

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. DLA DANEGO ZAMÓWIENIA WIĄŻĄCA JEST CENA Z MOMENTU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY JEST NIEUSTANNIE INFORMOWANY DROGĄ MAILOWĄ O ZMIANIE STATUSU JEGO ZAMÓWIENIA.

 

2. ZAMÓWIONE TOWARY DOSTĘPNE W MAGAZYNIE SPRZEDAJĄCEGO WYSYŁANE SĄ W CIĄGU 1 DNIA ROBOCZEGO, LICZONYM PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY (W RAZIE WYBORY JAKO FORMY PŁATNOŚCI ZA 

POBRANIEM PRZY ODBIORZE) LUB PO WPŁYWIE NALEŻNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO (W PRZYPADKU PRZEDPŁATY NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO), BĄDŹ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA O ZAKSIĘGOWANIU ZAPŁATY PRZEZ SYSTEM PŁATNOŚCI PAYU S.A., Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ UST. 5. PONIŻEJ, MAKSYMALNIE W CIĄGU 30 DNI.

 

3. TERMIN OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  TO CZAS DOKONANIA PŁATNOŚCI + CZAS REALIZACJI + CZAS DOSTAWY.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NASTĘPUJĘ JEŚLI W SPRZEDAJĄCY POSIADA ZAMÓWIONY TOWAR. JEŚLI W ZAMÓWIENIU ZNAJDZIE SIĘ TOWAR W DANEJ CHWILI NIEDOSTĘPNY, SPRZEDAJĄCY NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE O TYM ZAMAWIAJĄCEGO MAILOWO LUB TELEFONICZNE. ZAMAWIAJĄCY MA WÓWCZAS PRAWO DO REZYGNACJI Z CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA, BĄDŹ REZYGNACJI Z TOWARU, KTÓREGO BRAKUJE, BĄDŹ DO WYRAŻENIA ZGODY NA WYDŁUŻENIE CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, BĄDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W CZĘŚCIACH, LUB TEŻ WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ BRAKUJĄCEGO TOWARU NA INNY O ZBLIŻONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH I CENIE.

5. SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU GDY:

A. FORMULARZ ZAMÓWIENIA ZOSTANIE WYPEŁNIONY BŁĘDNIE, A SPRZEDAJĄCY NIE MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OSOBĄ SKŁADAJĄCĄ ZAMÓWIENIE W CELU WERYFIKACJI JEJ DANYCH TELEADRESOWYCH;

B. ZAMAWIAJĄCY NIE UIŚCI WYMAGANEJ KWOTY NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO (W PRZYPADKU WYBORU PRZEDPŁATY NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO) LUB PRZESYŁKA NIE ZOSTANIE ODEBRANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

 

6. ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ODBIORU ZAMÓWIONYCH TOWARÓW I/LUB ZAPŁATY OZNACZONEJ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO CENY WRAZ Z ZAAKCEPTOWANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KOSZTAMI DODATKOWYMI.        

  

7. W PRZYPADKU, GDY ZAMAWIAJĄCY NIE JEST KONSUMENTEM, SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WŁASNOŚCI TOWARU DO MOMENTU ZAPŁATY CENY, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU.  

    

8. PRZY DOSTAWIE TOWARÓW PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O SPRAWDZENIE, W OBECNOŚCI KURIERA, CZY PRZESYŁKA NIE POSIADA USZKODZENIA WYNIKŁEGO Z TRANSPORTU, CZY JEST 

NIENARUSZONA, ZGODNA Z ZAMÓWIENIEM. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZENIA PRZESYŁKI, NIEKOMPLETNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI PRZESYŁKI Z ZAMÓWIENIEM, ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU SZKODY ORAZ NIEZWŁOCZNE ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU DO FIRMY KURIERSKIEJ I SPRZEDAJĄCEGO.

 

9. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIANY JEST PARAGON LUB FAKTURA (VAT LUB IMIENNA), ZALEŻNIE OD WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO. DOKUMENT SPRZEDAŻY WYSTAWIANY JEST PO ZGROMADZENIU WSZYSTKICH TOWARÓW Z ZAMÓWIENIA. DOKUMENT SPRZEDAŻY STANOWI PISEMNE POTWIERDZENIE TREŚCI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.

 

10. SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOSTARCZENIA TOWARÓW BEZ WAD, Z WYŁĄCZENIEM EWENTUALNYCH WAD WSKAZANYCH W OFERCIE SPRZEDAŻY NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. ZGODNIE Z ART. 27. USTAWY, SPRZEDAJĄCY INFORMUJE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM KONSUMENT WSZEDŁ W POSIADANIE RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ KONSUMENTA, WESZŁA W POSIADANIE RZECZY.

 

2. ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NALEŻY POINFORMOWAĆ SPRZEDAJĄCEGO (HERBIA SŁAWOMIR GLAPIAK UL. RASZKOWSKA 26, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI) O DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD W POSTACI PISMA WYSŁANEGO LISTOWNIE LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ).  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY SKORZYSTA Z FORMY WYSYŁKI 

OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, SPRZEDAJĄCY WYŚLĘ ZAMAWIAJĄCEMU NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA INFORMACJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY NA TRWAŁYM NOŚNIKU (NA PRZYKŁAD POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ).

 

3. ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY KONSUMENTEM, MOŻE SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

4. ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY WYSTARCZY, ABY WYSŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZAMAWIAJĄCEMU BĘDĄCEMU KONSUMENTEM PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 

5. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY SPRZEDAJĄCY ZWRACA ZAMAWIAJĄCEMU BĘDĄCEMU KONSUMENTEM WSZYSTKIE OTRZYMANE OD NIEGO 

PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARÓW (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM SPRZEDAJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O DECYZJI 

ZAMAWIAJĄCEGO O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY. ZWROTU PŁATNOŚCI SPRZEDAJĄCY DOKONA PRZY UŻYCIU TAKICH SAMYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI, JAKIE ZOSTAŁY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO UŻYTE W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE ZAMAWIAJĄCY ZGODZIŁ SIĘ NA INNE 

ROZWIĄZANIE; W KAŻDYM PRZYPADKU ZAMAWIAJĄCY NIE PONIESIE ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z TYM ZWROTEM. SPRZEDAJĄCY MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA TOWARÓW LUB DO CZASU DOSTARCZENIA MU DOWODU ICH ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

 

6. ZWRACANE TOWARY ZAMAWIAJĄCY MUSI ODESŁAĆ LUB PRZEKAZAĆ NA NASTĘPUJĄCY ADRES SPRZEDAJĄCEGO: HERBIA SŁAWOMIR GLAPIAK UL. RASZKOWSKA 26, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY POINFORMOWAŁ SPRZEDAJĄCEGO O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. TERMIN JEST ZACHOWANY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ODEŚLE TOWAR PRZED UPŁYWEM TERMINU 14 DNI. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE MUSIAŁ PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARÓW.

 

7. ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY KONSUMENTEM ODPOWIADA TYLKO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARÓW WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NICH W SPOSÓB INNY NIŻ BYŁO TO KONIECZNE DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARÓW.

 

8. ZGODNIE Z POSTANOWIENIA ART. 38. USTAWY KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W ODNIESIENIU DO UMÓW: O ŚWIADCZENIE USŁUG, JEŻELI SPRZEDAJĄCY WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 

VII REKLAMACJE

 

1. SPRZEDAJĄCY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, ZGODNIE Z ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI WSKAZANYMI W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY (T.J. DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 Z PÓŹN. ZM.), W SZCZEGÓLNOŚCI ART. 556 ORAZ 556(1) – 556(6) KODEKSU CYWILNEGO. JEŻELI NABYWCĄ TOWARU NIE JEST KONSUMENT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI ZOSTAJE WYŁĄCZONA NA ZASADZIE ART. 558 § 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY (T.J. DZ. U. Z 2014 R., POZ. 121 Z PÓŹN. ZM.).

 

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD TOWARU, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ BEZPOŚREDNIO DO SPRZEDAJĄCEGO PRZESYŁAJĄC JĄ DROGĄ E-MAILOWĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: INFO@HERBIA.PL LUB PISEMNIE NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO: (HEBIA SŁAWOMIR GLAPIAK UL. RASZKOWSKA 26, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI).

 

3. ZAMAWIAJĄCY, WYSYŁAJĄCY REKLAMOWANY TOWAR DO SPRZEDAJĄCEGO PROSZONY JEST, W CELU USPRAWNIENIA PRZEBIEGU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: IMIĘ I 

NAZWISKO, DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA, NR ZAMÓWIENIA, ADRES E-MAIL ORAZ O DOKŁADNIE OPISANIE WADY TOWARU I ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST TAKŻE O ZAŁĄCZENIE KOPII DOWODU SPRZEDAŻY.

 

4. REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ W TERMINIE DO 14 DNI OD ZŁOŻENIA STOSOWNEJ REKLAMACJI, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. O SPOSOBIE JEJ ROZPATRZENIA ZAMAWIAJĄCY ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

 

5. W RAZIE NIE UZNANIA REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY MOŻE SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, NP. ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ O INTERWENCJĘ DO NEUTRALNEJ STRONY: MIEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTÓW, CZY TEŻ DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ  O PRZEPROWADZENIA MEDIACJI MAJĄCEJ NA CELU ZAKOŃCZENIE SPORU KONSUMENTA ZE SPRZEDAJĄCYM, BĄDŹ TEŻ POPRZEZ ZAPIS DO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO FUNKCJONUJĄCEGO PRZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY SKORZYSTANIA Z POMOCY RZECZNIKA, SĄDU POLUBOWNEGO, CZY INSPEKCJI HANDLOWEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH TYCH URZĘDÓW ORAZ NA STRONIE WWW.UOKIK.GOV.PL W ZAKŁADCE KONSUMENCI-„ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH”. 

 

VIII DANE OSOBOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJĄC ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PROSZONY JEST O ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI I WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO JEGO DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJI DOSTAWY ZAMÓWIONYCH TOWARÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 1997 R., NR 133 POZ. 883 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU (RODO). ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST SPRZEDAJĄCY.

 

2. KAŻDY Z ZAMAWIAJĄCYCH MA PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA BĄDŹ USUNIĘCIA. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DLA POTRZEB WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI DOSTAWY.

 

3. DANE OSOBOWE TAKIE JAK IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA FIRMY, ADRES KORESPONDENCYJNY, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZEKAZYWANE SĄ DO FIRMY TRANSPORTOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU PRZEWOŹNIKA – POCZTA POLSKA S.A., INPOST SP. Z O.O. , DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O., R2G POLSKA SP. Z O.O. BĄDŹ INNEJ FIRMY NA WYRAŹNE ŻYCZENIE KLIENTA.

 

4. CHĘĆ USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH WIĄŻE SIĘ Z USUNIĘCIEM KONTA W SKLEPIE HERBIA.PL. USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH/USUNIĘCIE KONTA MOŻNA ZGŁOSIĆ KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI NA ADRES E-MAIL: INFO@HERBIA.PL

 

5. UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM.

 

IX  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

1. W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI KODEKSU CYWILNEGO (T. JEDN. DZ. U. Z 2014 R., POZ. 121 Z 

PÓŹN. ZM.), USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (T. JEDN. DZ. U. Z 2013 R., POZ. 1422), A W ODNIESIENIU DO KONSUMENTÓW RÓWNIEŻ USTAWY.

 

2. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI STWIERDZA SIĘ, ŻE ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE OGRANICZA UPRAWNIEŃ KONSUMENTA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU Z POWYŻSZYMI PRZEPISAMI, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ TE PRZEPISY.

 

3. SPRZEDAJĄCY JEST UPRAWNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POWIADOMIONY Z CO 

NAJMNIEJ 14-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN (ODPOWIEDNIA INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE ZOSTANIE UMIESZCZONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO, A UŻYTKOWNICY POSIADAJĄCY UTWORZONE KONTO ZAMAWIAJĄCEGO OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ O ZMIANACH W REGULAMINIE DROGĄ MAILOWĄ.) W RAZIE BRAKU AKCEPTACJI ZMIENIONEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I WYPOWIEDZENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG. NIE WYŁĄCZA TO, ANI NIE OGRANICZA PRAWA UŻYTKOWNIKA DO REZYGNACJI Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU  INTERNETOWEGO W KAŻDYM CZASIE.

 

4. TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU MOŻE ZOSTAĆ UTRWALONA POPRZEZ WYDRUKOWANIE, ZAPISANIE NA NOŚNIKU LUB POBRANIE W KAŻDEJ CHWILI ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

5. POSTANOWIENIA REGULAMINU NALEŻY INTERPRETOWAĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ICH ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. 

 

FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

…………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY

…………………………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY FIRMY

…………………………………………….

TELEFON KONTAKTOWY

…………………………………………….

E-MAIL

…………………………………………….

NR ZAMÓWIENIA ORAZ NR FAKTURY, PARAGONU

 

HERBIA SŁAWOMIR GLAPIAK 

UL. RASZKOWSKA 26, 

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 27 USTAWY Z DNIA 31.05.2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. Z 2014, POZ.827.), NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH TOWARÓW 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

 

UMOWA SPRZEDAŻY ZOSTAŁA ZAWARTA Z HERBIA SŁAWOMIR GLAPIAK W DNIU …………...... ROKU.

 

 

PROSZĘ O ZWROT ŚRODKÓW NA NASTĘPUJĄCY RACHUNEK BANKOWY: 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………..

DATA I PODPIS